fbpx

Polityka Prywatności NZOZ VISUS w Poznaniu

  1.  Postanowienia ogólne
  2.  Cel i zakres zbierania danych
  3.  Podstawa przetwarzania danych
  4.  Prawo kontroli, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania
  5.  Pliki „Cookies”
  6.  Postanowienia końcowe

Wstęp

         Niniejszy dokument jest zbiorem informacji o warunkach i zasadach procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o zasadach ich pozyskiwania oraz zabezpieczania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności realizuje obowiązek   informacyjny na podstawie art. 13 RODO.

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych http://www.visus.pl, http://strefa.visus.pl (zwanych dalej „stronami internetowymi VISUS”) jest NZOZ VISUS PORADNIA KULISTYCZNA MARIA DALZ, Poznań Al. Marcinkowskiego 16/8, 61-827 Poznań, NIP: 7781117828, REGON: 634259862, wpisana do CEIDG, adres poczty elektronicznej: visus@visus.pl lub soczewki@visus.pl, zwana dalej „Administratorem”.

2) Dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej którąkolwiek ze stron internetowych Visus i korzystającej z jednej albo kilku usług, czy funkcjonalności opisanych w poniższym dokumencie (zwanej dalej „Użytkownikiem”) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (zwaną dalej „Ustawą 1”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 123) (zwaną dalej „Ustawą 2”) i RODO.

3) Administrator zobowiązuje się dokładać szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez niego z którejkolwiek ze stron internetowych Visus oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a także zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz ,że nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą środków adekwatnych do rodzaju danych.

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

2.   CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1)  Dane osobowe Użytkowników którejkolwiek ze stron internetowych Visus, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów zdefiniowanych w odpowiednich klauzulach informacyjnych znajdujących się bezpośrednio przy formularzu za pośrednictwem którego  Użytkownik ujawnia swoje dane.

         1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

         a) imię i nazwisko,

         b) adres e-mail,

         c) numer telefonu,

         d) PESEL lub datę urodzenia,

         e) inne niezbędne do należytego wykonywania usług, w tym świadczeń          zdrowotnych przez Administratora,

         2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych Visus.

3.   PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1)  Precyzyjne informacje dla Użytkowników w zakresie podstaw przetwarzania ich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy na stronach internetowych Visus, informacji odbiorcach danych oraz okresie przechowywania danych, zdefiniowane zostały w odpowiednich klauzulach informacyjnych znajdujących się bezpośrednio przy formularzu, za pośrednictwem którego Użytkownik ujawnia swoje dane.

2) W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

         4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH ORAZ          MOŻLIWOŚCI ICH POPRAWIANIA

1) Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych.

2) Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub Ustawy 1 albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku żądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych, jest to możliwe, o ile nie narusza to obowiązku Administratora do przechowywania dokumentacji medycznej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2, a także w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: visus@visus.pl lub soczewki@visus.pl.

5.  PLIKI „COOKIES”

1) Strony internetowe Visus używają plików „cookies”. Pliki „cookies” są informacjami tekstowymi, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzysta Użytkownik. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownikowi. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Brak zmiany po stronie Użytkownika, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. W każdej chwili Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki „cookies” przechowywane w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia „cookies” można znaleźć w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

2) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do:

         a) prawidłowego świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem stron internetowych Visus. W plikach „cookies” znajdują się informacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji;

b) dopasowania zawartości stron internetowych Visus do indywidualnych   preferencji Użytkownika oraz opracowania statystyk pomagających Administratorowi poznanie preferencji i zachowań Użytkowników

3) W ramach każdej ze stron internetowych Visus stosowane są trzy rodzaje „cookies”:

         a) sesyjne „cookies” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia   strony internetowej Visus);

         b) stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do   czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

         c) analityczne „cookies” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości danej strony  internetowej Visus.  Analityczne „cookies” zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej Visus przez Użytkownika, typie strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na danej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, służą tylko do opracowania konkretnych statystyk.

4) Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Administratora świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych Visus (zwane dalej „danymi eksploatacyjnymi”):

         a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub        systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik,

         b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usług Administratora świadczonych drogą        elektroniczną,

         c) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora          świadczonych drogą elektroniczną.

5) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ich wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania,  z której korzysta Użytkownik. Aby zablokować przesyłanie tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę, jednakże może mieć to wpływ na nieprawidłowe działanie niektórych usług na stronach internetowych Visus.

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych właściwą do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2) Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych       osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

3) Administrator nie wyklucza możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych        osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora  lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub  organów;

         b) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

         c) zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną  przez Administratora.

4) Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w stronach internetowych Visus umieszczona zostanie informacja o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy  zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

5) Wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie będą negatywnie wpływały na oferowany przez Administratora najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

6) Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018r.

Zamów soczewki do domu

Grafik pracy lekarzy

rejestracja onlinelub zadzwoń 517 831 341

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce